คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายภาสกร เกื้อสุข
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ ทองน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาหมัด ก็เด็ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา บุญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรตพล วิชิตพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประมาศ แก้วเอก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ศรีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดบุญมี โพธิศรีสม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชษฐ์ อุสมัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา บุรีรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา วุธิสิริ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ เตียวสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางลิจฉวี สว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคลื้น แก้วบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมลรัตน์ ศรีพันธยากร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ