โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเพ็ญโฉม ลัภบุญ

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางนาดียา เด็นหมัด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสอฝีย๊ะ หลงสม๊ะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิลาศ เสาะสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวตอยยีบ๊ะห์ เจะมิง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางกัลยา บุญธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบุษยมาศ งามเจริญกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3