ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางเพ็ญโฉม ลัภบุญ

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวตอยยีบ๊ะห์ เจะมิง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนาดียา เด็นหมัด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสอฝีย๊ะ หลงสม๊ะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิลาศ เสาะสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางบุษยมาศ งามเจริญกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางกัลยา บุญธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3