ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอาภรณ์ เหมรัญ

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางณัฐนันท์ แหละกุบ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิอาซือเม๊าะ อาแว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสิริมา หมาดหลี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอรรถพล ย๊ะส๊ะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอรพร เกื้อสกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4