โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอาภรณ์ เหมรัญ

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิอาซือเม๊าะ อาแว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสิริมา หมาดหลี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางณัฐนันท์ แหละกุบ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอรรถพล ย๊ะส๊ะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอรพร เกื้อสกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4