โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางไซหนับ เบ็ญหีม

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวญาณี ต๊ะมี
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวมารีณีย์ กูเต๊ะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรอฮานา ดาการี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนาซีฟ๊ะ แสสาเหตุ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวรอฮีมาห์ คาร์เง็ง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอัญญรัตน์ ศักดิรัตน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววาราณี มะสาแม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1