คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางไซหนับ เบ็ญหีม

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวมารีณีย์ กูเต๊ะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรอฮานา ดาการี
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววาราณี มะสาแม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนาซีฟ๊ะ แสสาเหตุ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรอฮีมาห์ คาร์เง็ง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอัญญรัตน์ ศักดิรัตน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2