ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสำรวย โสตโยม

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวนภสร ศรียะพันธุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเขมจิรา นวลแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอาทิตยา จรูญทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางจำรัส บุญชูมณี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางแวนาปิเส๊าะ ยีตูวา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายสุรินทร์ ทองบุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3