ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวรนุช แก้วสุข

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปรัชญาภรณ์ ชากรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพัชรินทร์ แก้วประถม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายไพวรรณ วันเอเลาะห์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวรรณา เพชรเจริญทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุปราณี ติเอียดย่อ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจิตรา ไชยยศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปรียานุช บรรจงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4