โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวรนุช แก้วสุข

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปรียานุช บรรจงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุปราณี ติเอียดย่อ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายไพวรรณ เอวันเลาะห์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปรัชญาภรณ์ พรหมเสนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางพัชรินทร์ แก้วประถม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจิตรา ไชยยศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพนิดา จอมพิพัฒพงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4