พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับบริการในด้านการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
4. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ มาใช้จัดการศึกษา

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้จัดการศึกษา
5. สร้างโอกาสทางการศึกษา