ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติย่อของโรงเรียน
     โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  บนถนนหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์  ติดพรมแดนประเทศมาเลเซีย  มีเนื้อที่บริเวณจำนวน  38  ไร่     เปิดทำการสอน เมื่อ พ.ศ. 2505 นายละออง  รักษ์วงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรกโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง มีอาคารเรียน จำนวน  5 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1หลัง  และ ปี 2540 ฯพณฯ   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้บริจาคอาคารห้องสมุดชื่อว่า  “ห้องสมุดป๋าเปรม”  จำนวน 1 หลัง  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 ห้องเรียน  มีนักเรียน 1,171 คน  บุคลากรทั้งสิ้น 64  คน
         
เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

          เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับบริการในด้านการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
4. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  มาใช้จัดการศึกษา

วิสัยทัศน์
      มีระบบบริหารจัดการศึกษาทันสมัย อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นพลเมืองอาเซียน และพลโลกที่ดี พัฒนาครูและบุคลากรให้ก้าวหน้า ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
          1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
          2. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
          3.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วม
          4. ส่งเสริมการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้จัดการศึกษา
          5. สร้างโอกาสทางการศึกษา               
         
          อัตลักษณ์โรงเรียน
            คิดอย่างสร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น         
         
          เอกลักษณ์ของโรงเรียน
            ห้องสมุดป๋าเปรม