คณะผู้บริหาร

นายสุภาพ ทองน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : supap.t@chbpd.ac.th

นางฐิตา ตัญจะโร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : tita.t@chbpd.ac.th

นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sirinya.m@chbpd.ac.th

นางสาวนิษณา สงกา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : nissana.s@chbpd.ac.th