โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
คณะผู้บริหาร

นายสุภาพ ทองน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางฐิตา ตัญจะโร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวนิษณา สงกา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -