ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนุชนาถ โสตโยม

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ร้อยโทธนกฤต แก้วอุไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทิพวัลย์ นิลสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางรัชนี คงศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวขนิษฐา สอิด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4