โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางรัชนี คงศรี

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทิพวัลย์ นิลสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ร้อยโทธนกฤต แก้วอุไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางนุชนาถ โสตโยม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวขนิษฐา สะอิด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4