ครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนับ บริกล

หัวหน้าครูสายชัั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายทศพร สุวรรณชาตรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางฟาตีม๊ะ อุมาจิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายณัฐพงษ์ พรหมจรรย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนารีน่า เจะโมง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุภา เส็นธนู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางพรรณี ช่วยแท่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4