วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
   มีระบบบริหารจัดการศึกษาทันสมัย อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และ แหล่งเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นพลเมืองอาเซียน และพลโลกที่ดี พัฒนา ครูและบุคลากรให้ก้าวหน้า ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง