ภาพกิจกรรม
การนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายสุรชัช ธรรมจินโณ
   วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุภาพ ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง มอบหมายให้ นางสาวนิษณา สงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง นายทศพร สุวรรณชาตรี นางสาวสิริมา หมาดหลี ว่าที่ร้อยโทธนกฤต แก้วอุไทย และนางสาวอาทิตยา จรูญทอง เข้าร่วมการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับ นางสาวประภาพรรณ ภูเก้าล้วน อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยนิเทศการฝึกประสบการณ์ให้กับ นายสุรชัช ธรรมจินโณ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งได้นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับและการร่วมพัฒนานักเรียน ณ ห้องประชุมทรูปลูกปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,10:25   อ่าน 7 ครั้ง