โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
หมู่ที่ 9 ถนนปาดังเบซาร์ บ้านปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 9707
ตัวชี้วัดข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 9708
แบบบันทึกการออกข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 61.44 KB 9706
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.3 KB 9705
แบบบันทึกการจัดสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 72.61 KB 9706
บันทึกข้อความการขอใช้แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 24.05 KB 9709