ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกการจัดการสอนแทนรายชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.05 KB 20708
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 478 KB 22880
แบบบันทึกการใช้สื่อและเทคโนโลยีพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 468.5 KB 22873
บันทึกการสอนแทนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 478.5 KB 22878
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 23.54 KB 22914
บันทึกข้อความอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 34.85 KB 22890
แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 24.19 KB 22886
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 114.94 KB 22886
แบบฟอร์มบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 78.04 KB 22887
บันทึกข้อความ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 21.1 KB 22888
บันทึกการผลิตสื่อ นวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 22885
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 22881
แบบฟอร์มบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146.68 KB 22901
แบบฟอร์มบันทึกการแปรงฟัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146.57 KB 22895
แบบฟอร์มบันทึกการดื่มนม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.98 KB 22903